Hlavná stránka  

Organizácia školy 2022/2023

Organizácia vyučovania 2022/2023

Organizácia šk. roka 2022/2023

Rada školy

Metodické orgány školy 2022/2023

Výchovné poradenstvo

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Dokumenty školy

ZO OZ

Organizačná štruktúra

Záujmová činnosť

 

O r g a n i z á c i a    š k o l y

 

Prvý stupeň:

12 bežných tried

 

 

1 špeciálna trieda

 

   

Spolu:

13 tried

 

Druhý stupeň:

11 bežných tried

 

4 špeciálne triedy

 

Spolu:

15 tried