Hlavná stránka  

 
Diskusné stretnutia - významní Rómovia
09.01.2022

SÉRIA   DISKUSNÝCH   STRETNUTÍ

S  VEREJNE  ZNÁMYMI  RÓMSKYMI  OSOBNOSŤAMI  POD  NÁZVOM „VÝZNAMNÍ RÓMOVIA“

V mesiacoch november 2022 a december 2022 začala Základná škola v Hranovnici pre svojich žiakovi a to predovšetkým pre žiakov 9. a 8. ročníka, organizovať diskusné stretnutia s významnými osobnosťami rómskeho života. Cieľom týchto diskusných stretnutí je motivovať žiakov našej základnej školy k štúdiu na stredných a neskôr na vysokých školách a predstaviť žiakom rómske osobnosti, ktoré svojou usilovnosťou, pracovitosťou, trpezlivosťou, vytrvalosťou, pokorou, zodpovednosťou a neustálym vzdelávaním sa dosiahli významné úspechy v rôznych oblastiach spoločenského života a stali sa verejne známymi. Diskusné stretnutia sú vedené tak, aby pozvané osobnosti vyrozprávaním svojich životných príbehov, svojich profesných skúseností a situácií, ktorými dosiahli úspech podporili žiakov k ďalšiemu štúdiu a celoživotnému vzdelávaniu.

 

Dňa 18.11.2022 bola ako prvá na diskusné stretnutie pozvaná Mgr. Eva Horváthová, učiteľka našej základnej školy, ktorá žiakom veľmi pútavým a emotívnym spôsobom objasnila, čo všetko musela absolvovať a podstúpiť pre to, aby sa stala učiteľkou všeobecno-vzdelávacích predmetov. Pravdepodobne preto, že všetci zúčastnení žiaci Mgr. Evu Horváthovú poznajú sa po jej príhovore a rozprávaní rozprúdila veľmi zaujímavá a na faktografické informácie obohacujúca diskusia. Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium pedagogických odborov sa veľmi detailne oboznámili s tým, čo by mali pre povolanie učiteľa do budúcnosti spraviť a ako sa vyhnúť nechceným zaváhaniam a problémom.

 

      Dňa 25.11.2022 bola na diskusné stretnutie pozvaná Mgr. Janette Motlová, riaditeľka Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave. Mgr. Motlová sa so žiakmi veľmi zaujímavým a veku, resp. rozumovým schopnostiam žiakov prístupným spôsobom podelila o najdôležitejšie etapy svojho bohatého a pohnutého života a utvrdila ich v tom, že najdôležitejšou hybnou silou každého človeka je jeho vlastná aktivita, vytrvalosť a iniciatíva. Menovaná žiakom aj v rómskom jazyku priblížila možnosti vlastného osobnostného rozvoja, vnútorného psychického nastavenia pre dosiahnutie vlastných cieľov a niekoľko spôsobov, resp. možností na ich dosiahnutie.  Svojim neformálnym prístupom si veľmi rýchlo získala dôveru prítomných žiakov, pričom vtipným a jednoduchým spôsobom informovala žiakov o možnostiach ich ďalšieho celoživotného vzdelávania, v zmysle systému pomoci ktorú poskytuje Slovenská republika, ale aj jednotlivé nadácie, resp. občianske združenia a neziskové organizácie. Aj napriek vyčerpávajúcemu monológu riaditeľky VUDPaP-u z rôznych oblasti jej profesného života a skúseností ju žiaci na konci stretnutia zasypali otázkami. Stretnutie skončilo osobným zaspievaním rómskej hymny Mgr. Motlovou.

 

Dňa 05.12.2022 prijal na diskusné stretnutie pozvanie Viktor TERU, národný koordinátor Rómskeho vzdelávacieho fondu (Roma Education Fund) pre Slovenskú republiku. Na začiatku diskusie Viktor Teru žiakom vysvetlil poslanie a úlohy uvedeného fondu a právny štatút podľa ktorého fond pracuje a poskytuje vzdelávanie vybraným nadaným slovenským Rómom. Keďže fond pôsobí pri Prešovskej univerzite, menovaný žiakov veľmi podrobne informoval o možnostiach ktoré uvedený fond ponúka pri vzdelávaní na úrovni strednej školy a na úrovni vysokoškolského štúdia a aké podmienky je potrebné splniť na získanie grantov a podpory uvedeného fondu. Následne menovaný prítomným žiakom vyrozprával svoj životný príbeh a to akými krokmi dosiahol zastávanú pozíciu národného koordinátora a poradcu prezidentky Slovenskej republiky. Na konci diskusného stretnutia prisľúbil účasť aj na ďalších stretnutiach s dôvetkom, že so sebou privedie konkrétnych žiakov prešovskej univerzity, ktorých fond podporuje a ktorí žiakom našej školy vlastnými slovami popíšu svoje skúsenosti, pocity a inšpirácie k štúdiu na univerzite.