Hlavná stránka  

 
Slávnostné otvorenie šk. r. 2020/2021
01.09.2020

 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021

sa uskutoční v stredu 2. septembra 2020

 

Nástup všetkých žiakov je podľa časového harmonogramu pred budovou školy

bez sprievodu rodičov.

Všetci žiaci musia mať povinne prekrytú tvár rúškom.

 

Nástup žiakov 0. a 1. ročníkov je o 7,45 hod. Žiaka môžu sprevádzať iba zákonní zástupcovia (rodičia).  

Nástup žiakov 2. až 4. ročníka je o 7,30 hod.  

Nástup žiakov 5. až 6. ročníka je o 9,30 hod. 

Nástup žiakov 7. až 9. ročníka je o 9,45 hod.

Žiaci s povinným prekrytím tváre, po povinnej dezinfekcii rúk a odmeraní teploty vstupujú v sprievode triedneho učiteľa priamo do svojich tried. Žiaci sa tam dozvedia ďalšie potrebné informácie a odovzdajú triednym učiteľom  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu pred začiatkom školského roka. 

Odchod žiakov zo školy bude podľa pokynov triednych učiteľov. Rodičia môžu svoje deti čakať pred bránou do areálu školy. 

Vstup rodičov do areálu a budovy školy nie je povolený

na základe „Špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roka“ vydaného MŠVVaŠ SR