Hlavná stránka  

 
Oznam - testovanie žiakov a rodičov v ZŠ
05.02.2021

 

Oznam

Riaditeľka Základnej školy, Sládkovičova 501/15, Hranovnica

oznamuje rodičom a žiakom školy,

že dňa 6. februára 2021 (sobota) sa uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19 v budove Základnej školy v Hranovnici .

Testovania sa zúčastnia:

·         zamestnanci ZŠ Hranovnica, MŠ I., MŠ II.

·         aspoň jeden zákonný zástupca (rodič) žiakov z nasledovných tried:

·         0.– 4. ročník ZŠ

·         5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C, 9.A, 9.B

·         MŠ I., MŠ II.

·         žiaci nasledovných tried:

·         5.D, 6.B, 7.C, 7.D, 8.C, 9.A, 9.B.

Harmonogram:

·           8.00 hod. – 10.00 hod. – zákonní zástupcovia (rodičia) žiakov Materskej školy, Hviezdoslavova č.325,

·           10.00 hod. – 13.00 hod.zákonní zástupcovia a žiaci (len uvedené triedy druhého stupňa ZŠ) základnej školy a Materskej školy, ul. SNP č. 219 s trvalým pobytom na ul. Hviezdoslavovej,

·           14.00 hod. – 19.00 hod.zákonní zástupcovia a žiaci (len uvedené triedy druhého stupňa ZŠ) základnej školy a Materskej školy, ul. SNP č. 219 s trvalým pobytom na ul. Mlynskej a SNP.

·           13,00 – 14,00 hod. – prestávka

V prípade, ak zákonný zástupca žiaka resp. žiak,  neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa, resp. žiak, nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

·           zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh ako je obvyklé pri chorobe dieťaťa alebo formou dištančného vyučovania, ak má na to škola kapacitné možnosti. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

·           ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

·           zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Je v najlepšom záujme žiaka, aby sa v prípade, že riaditeľka zabezpečí prezenčnú formu výučby, jej zúčastňoval v čo najväčšom rozsahu.

Ak žiak nastúpi do školy na prezenčnú výučbu, jeho dochádzka sa eviduje v zmysle školského poriadku.