Hlavná stránka  

Organizácia školy 2022/2023

Organizácia vyučovania 2022/2023

Organizácia šk. roka 2022/2023

Rada školy

Metodické orgány školy 2022/2023

Výchovné poradenstvo

Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

Dokumenty školy

ZO OZ

Organizačná štruktúra

Záujmová činnosť

 

MZ pre 1. – 4. ročníky: Mgr. Monika Alexová

MZ pre špeciálne triedy: Mgr. Jana Bašistová

PK spoločenskovedných predmetov: Mgr. Vladimíra Kováčová

PK prírodovedných predmetov: Ing. Silvia Vallušová

PK výchov: PaedDr. Eva Villimová