Hlavná stránka  

Zmluvy

Objednávky 2011

Faktúry 2011

Objednávky 2012

Faktúry 2012

Objednávky 2013

Faktúry 2013

Objednávky 2014

Faktúry 2014

Objednávky 2015

Faktúry 2015

Objednávky 2016

Faktúry 2016

Objednávky 2017

Faktúry 2017

Objednávky 2018

Faktúry 2018

Objednávky 2019

Faktúry 2019

Objednávky 2020

Faktúry 2020

Objednávky 2021

Faktúry 2021

Objednávky 2022

Faktúry 2022

Objednávky 2023

Faktúry 2023

 

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok

     Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení  zákona č. 546/2010 Z. z, ktorý nadobudol účinnosť 1. januárom 2011 sú ministerstvá, ústredné orgány štátnej správy, verejnoprávne inštitúcie a ich podriadené organizácie sú povinné zverejňovať zmluvy ako aj dodatky k zmluvám, ktoré sa týkajú nakladania s verejnými prostriedkami v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR.

Ostatné povinné osoby, medzi ktoré patria aj obce, mestá a vyššie územné celky, zverejňujú zmluvy na svojej webstránke. (zdroj: Ministerstvo Spravodlivosti Slovenskej republiky)

 

NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2011, č. 118/2011 Z. z. ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú:

Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.

 

    Podľa zákona č. 382/2011 Z. z. z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2011 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov sa upravujú podmienky zverejňovania zmlúv, objednávok a faktúr.

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

 

  faktúryFaktúry 2023   objednávkyObjednávky 2023

 

 

 

 

Faktúry 2011      

Objednávky 2011

 

 

Faktúry 2012      

Objednávky 2012

 

 

Faktúry 2013      

Objednávky 2013

 

 

Faktúry 2014      

Objednávky 2014

 

 

Faktúry 2015      

Objednávky 2015

 

 

Faktúry 2016      

Objednávky 2016

 

 

Faktúry 2017      

Objednávky 2017

 

 

Faktúry 2018      

Objednávky 2018

 

 

Faktúry 2019      

Objednávky 2019

 

 

Faktúry 2020      

Objednávky 2020

 

 

Faktúry 2021      

Objednávky 2021

 

 

Faktúry 2022      

Objednávky 2022